top of page
Tăng độ tin cậy và hiệu quả đường truyền vệ tinh

Giải pháp khắc phục nhiễu kết nối vệ tinh, tăng độ tin cậy và dự phòng cho các kết nối vệ tinh sử dụng kết nối IP song song với kết nối vệ tinh mà không xâm phạm đến cấu trúc của luồng tín hiệu vệ tinh.

Tăng độ tin cậy và hiệu quả đường truyền vệ tinh

Điều gì xảy ra với độ tin cậy của kết nối vệ tinh?
Độ tin cậy của dịch vụ luôn là điều tối quan trọng đối với việc phát sóng truyền hình. Mặc dù là một dịch vụ đắt tiền, truyền dẫn qua vệ tinh từ lâu đã được coi là vô địch về độ tin cậy. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, độ tin cậy của vệ tinh đang giảm dần.
Số lượng các vấn đề về độ tin cậy của kết nối vệ tinh đang tăng lên do sự kết hợp của nhiều yếu tố, bao gồm sự gia tăng mạnh của nhiễu điện từ, sự gia tăng số lượng các điều kiện thời tiết khắc nghiệt hàng năm, ảnh hưởng của việc triển khai mạng 5G và hoạt động của mặt trời.
Tiến sĩ Haim Mazar, Phó Chủ tịch, ITU-R SG5 (Dịch vụ Mặt đất), cho biết “Di động mặt đất (không chỉ 5G) can thiệp vào kết nối vệ tinh băng tần C được biết đến trên toàn thế giới. Các vệ tinh sử dụng dải tần C từ 3,7 đến 4,2 GHz cho các đường xuống của chúng cần được bảo vệ hoặc cần một nguồn tín hiệu thứ 2 để dự phòng cho chúng. "
Nhưng vấn đề còn rộng hơn là chỉ C-band. Các vệ tinh băng tần Ku và Ka được biết đến là rất nhạy cảm với các điều kiện thời tiết. Khi các hình thái thời tiết trở nên khắc nghiệt hơn do sự nóng lên toàn cầu, không may, việc truyền qua vệ tinh băng tần Ku và Ka trở nên kém tin cậy hơn.
Mạng Hybrid Sat / IP bảo vệ các kết nối vệ tinh khỏi sự gián đoạn (ví dụ: mất gói). Do đó, Hybrid Sat / IP bảo vệ chống lại tất cả các loại nhiễu, bao gồm cả lóamặt trời.

Hệ sinh thái Hybrid Sat / IP có thể tăng độ tin cậy của kết nối vệ tinh bằng cách khôi phục một cách linh động bất kỳ dữ liệu nào bị mất trong kết nối vệ tinh thông qua bất kỳ mạng IP nào, bao gồm cả qua Internet công cộng. Ngoài ra, nó cung cấp một đường truyền backup cho kết nối vệ tinh thông qua bất kỳ mạng IP nào (bao gồm cả Internet) trong trường hợp kết nối vệ tinh bị hỏng hoặc bị suy giảm nghiêm trọng.


Công ty chúng tôi trân trọng giới thiệu giải pháp sử dụng hệ sinh thái Hybrid Sat / IP của hãng VideoFlow. Hệ sinh thái VideoFlow Hybrid Sat / IP bao gồm Máy servervà Máy client. Luồng tín hiệu được đẩy lên vệ tinh và đồng thời được gửi đến Máy server qua mạng IP theo cách không xâm nhập và không làm thay đổi luồng truyền tải ban đầu cũng như không làm tăng tốc độ bit của kết nối vệ tinh. Máy client nhận luồng từ đầu thu vệ tinh thông qua giao diện IP hoặc ASI. Trái ngược với các giải pháp khác, VideoFlow’s Client tăng độ tin cậy của liên kết vệ tinh bằng cách kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu của vệ tinh trong thời gian thực. Trong trường hợp dữ liệu bị mất, Máy client khôi phục lấy dữ liệu bị thiếu từ Máy server và chèn nó vào luồng nhận được thông qua kết nối vệ tinh. Hệ sinh thái Hybrid Sat / IP của VideoFlow cho phép xử lý tỷ lệ lỗi bit (hoặc khung hình) cao hơn trong kết nối vệ tinh mà không làm giảm chất lượng video.
Trong trường hợp kết nối vệ tinh bị gián đoạn hoặc bị suy yếu nghiêm trọng, Máy client sẽ tự động chuyển sang kết nối IP. Trái ngược với các giải pháp khác, các nguồn cấp dữ liệu vệ tinh và IP được đồng bộ hóa theo thời gian trong Máy client của VideoFlow. Do đó việc chuyển từ kết nối vệ tinh sang kết nối IP hoàn toàn không bị gián đoạn. Khi kết nối vệ tinh hoạt động trở lại, Máy client sẽ tự động chuyển trở lại kết nối vệ tinh mà không hề làm chớp tín hiệu.
Mọi hệ sinh thái của VideoFlow đang tận dụng mạng IP để tăng hiệu quả hoạt động. Hệ sinh thái VideoFlow Hybrid Sat / IP bao gồm giám sát an toàn, quản lý và cấu hình trang web từ xa an toàn cũng như thống kê QoE và QoS toàn diện trong thời gian thực.

Hệ sinh thái Hybrid Sat / IP của VideoFlow mang lại những lợi ích cụ thể:
• Khắc phục các nhiễu kết nối vệ tinh và tăng độ tin cậy của dịch vụ
• Một giải pháp không xâm nhập cung cấp hai vùng khả dụng độc lập (Vệ tinh và IP)
• Không làm tăng tốc độ bit của kết nối vệ tinh vì vậy không làm tăng chi phí thuê đường truyền vệ tinh
• Chuyển tín hiệu không chớp (hitless) giữa các kết nối vệ tinh và IP giúp tăng tính khả dụng của dịch vụ
• Tương thích với các yêu cầu bảo mật không gian mạng EBU R-143 cung cấp mức độ cao nhất về an ninh mạng
• Tăng hiệu quả hoạt động
- Giám sát an toàn và dự phòng an toàn nhằm tăng hiệu quả phối hợp giữa bên thu và bên nhận, tăng thời gian chờ (mà vẫn đảm bảo dịch vụ) trong quá trình khắc phục sự cố.
- Quản lý được các trạm xa giúp làm giảm số lần phải hỗ trỡ onsite

Increase Satellite Service Reliability and Efficiency

A solution which help to overcome satellite link interferences, increase the reliability and backup for the satellite links using the IP connection in parallel with the satellite links without intrusion to the structure of the satellite stream.

Tăng độ tin cậy và hiệu quả đường truyền vệ tinh

What happens to satellite transmission reliability?
Service reliability has always been paramount for professional broadcast. Despite being an expensive service, transmission via satellite was long considered the holy grail for reliability. In recent years, however, satellite reliability is waning.
The number of satellite transmission reliability issues is increasing due to a confluence of factors, including the steep rise in electromagnetic interferences, growth in the average number of yearly severe weather conditions, the effects of the deployment of 5G networks, and solar activity.
Dr. Haim Mazar, Vice Chairman, ITU-R SG5 (Terrestrial Services), said, “Land mobile (not only 5G) interfering C-band satellites’ communication is known worldwide. The satellites using C-band frequencies 3.7 to 4.2 GHz for their downlinks need protection or a second source for their signal.”
But the problem is broader than just C-band. Ku and Ka bands satellites are known for being sensitive to weather conditions. As weather patterns become more extreme due to global warming, transmission via Ku and Ka bands satellites, unfortunately, becomes less reliable.
Hybrid Sat/IP networks protect the satellite transmissions against the outcome of the disruption (e.g., packet loss). Therefore, Hybrid Sat/IP protects against alltypes of interferences, including solar flares.

The Hybrid Sat/IP ecosystem can increase the satellite transmission reliability by dynamically recover any data lost in the satellite link via any IP network, including via the public Internet. Also, it provides a backup to the satellite link via any IP network (including the Internet) in case the satellite link is down or severely impaired.


Our company is glad to introduce the solution using VideoFlow’s Hybrid Sat/IP ecosystem. The VideoFlow Hybrid Sat/IP ecosystem includes Recovery Server and Recovery Clients. The stream is uplinked to the satellite and sent to the Recovery Server over the IP network in a non-intrusive way that neither changes the original transport stream nor adds bitrate overhead to the satellite link. The Recovery Client receives the stream from the satellite receiver via either IP or ASI interface. In contrast to other solutions, VideoFlow’s Recovery Client increases the satellite link reliability by examining the satellite’s data integrity in real-time. In the case data is lost, the Recovery Client retrieves the missing data from the Recovery Server and inserts it to the stream received via the satellite link. VideoFlow’s Hybrid Sat/IP ecosystem enables tolerating a higher bit (or frame) error rate in the satellite link without degrading the video quality.
In the case the satellite link is down or severely impaired, the Recovery Client switches over to the IP connection. Contrary to other solutions, the satellite and IP feeds are time-synchronized in VideoFlow’s Recovery Client. Hence the switch over from the satellite link to the IP connection
is hitless. Once the satellite link is back, the Recovery Client automatically switches back to the satellite link with no visual artifacts.
Every VideoFlow’s ecosystem is leveraging the IP network to increase operational efficiency. VideoFlow Hybrid Sat/IP ecosystem includes confidence monitoring, secure remote site management and configuration, and comprehensive QoE and QoS statistics in real-time.

VideoFlow’s Hybrid Sat/IP ecosystem offers concrete benefits:
• Overcome satellite link interferences and increase service reliability
• A non-intrusive solution provides two independent availability zones (Satellite and IP)
• No bit rate overhead to the satellite link reduces the cost of ownership
• Hitless switchover between satellite and IP links increases service availability
• EBU R-143 cybersecurity requirements compatible provides the highest level of secure networks
• Increases the operational efficiency
- Confidence monitoring and confidence return feed increase team collaboration and decrease the meantime to repair (MTTR)
- Secure in-band management of the remote sites cuts the number of truck rolls

bottom of page