top of page

HÀNG KHÔNG

Giải pháp quản lý các hoạt động hàng không

AVES là giải pháp toàn diện, cung cấp các hệ thống quản lý hoạt động hàng không trong nhiều lĩnh vực và đang sử dụng rộng rãi tại các hãng hàng không như: Vietnam Airlines (VNA), Czech Airlines (CSA), South Pacific Airlines, Albawings, Bangladesh Airlines (BIMAN), ALFA Helicopter...

Giải pháp quản lý các hoạt động hàng không

AVES là giải pháp toàn diện, cung cấp các hệ thống quản lý hoạt động hàng không trong nhiều lĩnh vực như: Lập kế hoạch bay thương mại (Commercial Planning), quản lý lịch trình các hoạt động bay (Operational Scheduling Management), quản lý slot (Slot Management), quản lý luân chuyển máy bay (Aircraft Rotation Management), quản lý phân bay FC, CC (Crew Management), giám sát hoạt động bay (Operations Controls), quản lý chi phí và doanh thu (Cost and Revenue Management ), phân tích và báo cáo (Reporting, Analysis), giao diện tích hợp với MIS, ERP và các hệ thống hàng không khác (Interfaces for integration with MIS, ERP and airline systems) và hỗ trợ nhiều giao diện khác dựa trên định dạng tin nhắn tiêu chuẩn (Extensive support of interfaces based on standard message formatting).

Giải pháp AVES bao gồm các hệ thống sau:

AVES Servers

AVES Scheduler - Commercial Planning

AVES OSM - Operational Schedule Management, Aircraft Rotation Management

AVES SLM - Slot Management

AVES CRC - Cost and Revenue Calculation

AVES CMS - Crew Management

AVES OPC - Operations Control

AVES CWA - Crew Web Access Portal

AVES AWA - Web Access Portal

AVES Orion – Ground Operations Control

AVES Magion – Ground Mobile Controle

Airline Operations Management Solution

AVES is a complete solution, provides subsystems for managing airline operations in the areas. AVES is being used by several airlines: Vietnam Airlines (VNA), Czech Airlines (CSA), South Pacific Airlines, Albawings, Bangladesh Airlines (BIMAN), ALFA Helicopter...

Giải pháp quản lý các hoạt động hàng không

AVES is a complete solution, provides subsystems for managing airline operations in the following areas:

- Commercial Planning (IATA season schedule, rotations for logical aircrafts)

- Operational Scheduling Management – supporting both scheduled and charter flight planning as well as ACMI services and comprehensive documentation of essential changes

- Slot Management

- Aircraft Rotation Management – including revisions and maintenance planning with respect to all operational rules, restrictions and maintenance rules

- Crew Management – for managing all crew management tasks and activities (crew database, flexible rules system, manpower planning, crew scheduling, daily crew operations, check-in/check-out, crew access over Intranet/ Internet and extensive and powerful optimization functions for all crew management tasks)

- Operations Controls – for monitoring, dispatching and daily operations

- Cost and Revenue Management – for scheduling, crew planning and daily operations

- Reporting, Analysis

- Interfaces for integration with MIS, ERP and airline systems including Revenue, Flight Planning and MRO systems; support for interfaces based on IBM Websphere MQ, Web services and third-party proprietary interfaces

- Extensive support of interfaces based on standard message formatting (IATA SSIM manual, SITATEX, AFTM, ACARS, etc.)

AVES consists of the following subsystems:

AVES Servers

AVES Scheduler - Commercial Planning

AVES OSM - Operational Schedule Management, Aircraft Rotation Management

AVES SLM - Slot Management

AVES CRC - Cost and Revenue Calculation

AVES CMS - Crew Management

AVES OPC - Operations Control

AVES CWA - Crew Web Access Portal

AVES AWA - Web Access Portal

AVES Orion – Ground Operations Control

AVES Magion – Ground Mobile Control

bottom of page