top of page
Hệ thống trường quay ảo VTV9

Cung cấp hệ thống thiết bị và phần mềm trường quay ảo robotic và zero delay từ hãng Chyron, bao gồm: hệ thống graphic engine, hệ thống camera robot kèm bàn điều khiển và thu nhận tín hiệu tracking, hệ thống key/mate và các hệ thống phụ trợ kèm theo như âm thanh, ánh sáng, phụ kiện.

NĂM
2019
THỰC HIỆN (THÁNG)
4
Location-01.png
ĐỊA ĐIỂM LẮP ĐẶT
TP HCM

PROJECT GALLERY

VTV9 virtual studio

Provide robotic and zero delay virtual studio equipment and software system from Chyron, including: graphic engine system, robot camera system with console and tracking signal acquisition, key/mate system and other equipment accompanying auxiliary system such as sound, lighting, accessories.

YEAR
2019
DELOYMENT (MONTHS)
4
Location-01.png
INSTALLATION LOCATION
HCM city

PROJECT GALLERY

bottom of page