top of page

LAO CAI TV

Hệ thống MAM, Phát sóng tự động

Tập hợp các dự án để xây dựng nên một hệ thống đồng bộ cho đài PTTH Lào Cai bao gồm: Hệ thống phát sóng tự động, hệ thống quản lý tài nguyên số (MAM), hệ thống quản lý tài nguyên sản xuất (PAM), hệ thống quản lý, phê duyệt tin, bài, nhuận bút, quy trình sản xuất và nhiều các dịch vụ tự động khác để hoàn thiện kế hoạch chuyển đổi số của Đài PTTH Lào Cai trong tổng thể kế hoạch chuyển đổi số chung của toàn tỉnh Lào Cai.

NĂM
2020
THỰC HIỆN (THÁNG)
24
Location-01.png
ĐỊA ĐIỂM LẮP ĐẶT
Lào Cai

PROJECT GALLERY

LAO CAI TV

MAM and Automation system

Collection of projects to build a synchronous system for Lao Cai TV, including: Playout Automation system, MAM, PAM, a system for managing and approving news, articles, royalties payment, production workflows and many other automated services to complete the digital transformation plan of Lao Cai Radio and Television Station in the overall digital transformation plan of Lao Cai province.

YEAR
2020
DELOYMENT (MONTHS)
24
Location-01.png
INSTALLATION LOCATION
Lao Cai Province

PROJECT GALLERY

bottom of page