top of page
Đầu tư thiết bị cho 4 sec phát sóng theo tiêu chuẩn 4K

Dự án cung cấp, lắp đặt:
- Hệ thống thiết bị Baseband hiện đại chuyên dụng cho 4 sec phát sóng.
- Hệ thống mạng tốc độ cao đóng vai trò kết nối toàn bộ hệ thống phát sóng 4 kênh mới với hệ thống phát sóng hiện có và hệ thống MAM Quản lý phát sóng.

NĂM
2022
THỰC HIỆN (THÁNG)
6
Location-01.png
ĐỊA ĐIỂM LẮP ĐẶT

PROJECT GALLERY

Invest in equipment for 4 sec of 4K standard broadcast

Supply and installation project:
- Modern dedicated Baseband equipment system for 4 sec broadcasting.
- The high-speed network system plays the role of connecting the entire new 4-channel broadcasting system with the existing broadcasting system and the Broadcast Management MAM system.

YEAR
2022
DELOYMENT (MONTHS)
6
Location-01.png
INSTALLATION LOCATION

PROJECT GALLERY

bottom of page